3 października 2022

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

W zależności od rodzaju umowy obowiązuje inny okres wypowiedzenia. W wypadku, gdy następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, obowiązują określone przepisy, które przewidują długość wypowiedzenia przy określonym stażu pracy. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może nastąpić zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy.

Umowa a wypowiedzenie

Głównym rodzajem umowy na czas określony jest umowa na czas wykonywania określonej pracy. Umowa ta polega na tym, iż jest podpisywana z danym pracownikiem na czas wykonywania przez niego określonych obowiązków. Jednak ten typ umowy, w przeciwieństwie do innych umów na czas określony nie może zostać rozwiązana wypowiedzeniem. Jej rozwiązanie może jedynie nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

W wypadku tego rodzaju umów nie obowiązuje coś takiego, jak wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. Musi być jednak wskazana przyczyna przyczyna rozwiązania umowy. Zawierane są one bowiem na krótki okres i często dotyczą jednego, danego zlecenia bądź pracy wykonywanej sezonowo. Jednocześnie osobom zatrudnionym na ten rodzaj umowy przysługuje prawo do urlopu. Jest on liczony proporcjonalnie do czasu, kiedy dana umowa obowiązywała w danym roku kalendarzowym.

Zobacz również:  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - co musisz wiedzieć?

Co warto wiedzieć

Zwolnienie za porozumiem stron to moment zakończenia umowy uzależniony jest stricte od momentu zakończenia danej pracy, zatem jest zależny tylko i wyłącznie od pracownika, który daną umowę podpisał. Ponadto ten rodzaj umowy jest niezwykle zbliżony do umowy o dzieło, która regulowana jest na podstawie kodeksu cywilnego. Różnicą jest jednak to, iż pierwszy rodzaj umowy wykonywany jest pod kierownictwem pracodawcy, który wydaje pracownikowi określone polecenia.

Także ten rodzaj umowy może zostać poprzedzony umową na okres próbny. Jednak w tym wypadku zawarcie trzeciej, kolejnej umowy nie powoduje przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony. Jeśli umowa ta zostanie rozwiązana przez pracodawcę niezgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik może domagać się odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Zmiana stosunku pracy może dotyczyć zarówno pracodawcy, treści jak i podstawy. Umowna zmiana stosunku pracy ma miejsce, gdy przepisy ustawowe, o które oparta jest dana umowa o pracę ulegną zmianie w trakcie jej trwania.

Zobacz również:  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - co musisz wiedzieć?

Co na to prawo?

Jeśli nowe przepisy o pracę są korzystniejsze uznaje się, że obowiązują one zamiast starych mimo, iż dana umowa nadal nie dobiegła końca. Ponadto jeśli umowa została rozwiązana mało korzystnie na podstawie postanowień przed wejściem nowej ustawy, można dokonać wypowiedzenia bądź porozumienia zmieniającego.

Ponadto zmiana umownego stosunku pracy następuje także, gdy nowe przepisy, które ściśle dotyczą spraw, które nie zostały ujęte w danej umowie, to ustawodawca podejmuje decyzję, czy a także od jakiego momentu obowiązują w danych stosunkach pracy, które miały miejsce przed wejściem ich w życie.

Powiązane treści