12 kwietnia 2023

Zaświadczenie o zdolności do pracy – kiedy jest potrzebne i kto je wystawia?

Pracownik posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 211 KP zobligowany jest poddać się badaniom lekarskim we wskazanych przez przepisy przypadkach. Kto wystawia zaświadczenie o zdolności do pracy i w jakich sytuacjach należy przedstawić je pracodawcy? Warto poznać obowiązki pracownika w tej materii i wiedzieć kiedy niezbędne jest przedstawienie pracodawcy zaświadczenia o zdolności do pracy.

Rodzaje badań lekarskich dla pracowników

Zgodnie z Kodeksem pracy istnieje kilka rodzajów badań lekarskich, którym pracownik powinien poddać się w określonych wypadkach. Są to badania: wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Po przebyciu niezbędnych badań i otrzymaniu zaświadczenia pracownik może rozpocząć lub kontynuować pracę.

W większości przypadków zaświadczenie o zdolności do pracy wystawia lekarz medycyny pracy. Zdarza się jednak, że na niektóre stanowiska niezbędne jest także zaświadczenie od psychiatry o zdolności do pracy i badania przeprowadzone przez specjalistów z innych dziedzin. Ważne jest także, aby pracownik stosował się do wskazań lekarskich zawartych w zaświadczeniu.

Zaświadczenie o zdolności do pracy – co to jest

Zaświadczenie o zdolności do pracy to ważny dokument potwierdzający możliwość podjęcia i kontynuowania przez pracownika pracy na określonym stanowisku. Warto wiedzieć, że zaświadczenie o zdolności do pracy wystawiane jest nie tylko po odbyciu badań wstępnych. W przypadku kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż trzydzieści dni, przed powrotem do pracy powinien pozytywnie przejść badania kontrolne. Mówi o tym art. 229 § 2 Kodeksu pracy. W wyniku badania lekarz medycyny pracy powinien określić, czy pracownik może wrócić do pracy na tym samym stanowisku.

Zobacz również:  Czego nie wolno jeść przed pobraniem krwi?

Zgodnie z prawem, poddanie się badaniom w sytuacjach wynikających z Kodeksu pracy jest obligatoryjne. Co więcej pracownik, który nie wywiąże się z tego obowiązku może nawet otrzymać karę pieniężną. Skierowanie na badanie jest tożsame z poleceniem służbowym pracodawcy – należy się z niego wywiązać.

Kiedy niezbędne jest zaświadczenie o zdolności do pracy

Każdy pracownik zobligowany jest do wykonania badań i przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o zdolności do pracy przed rozpoczęciem pracy, a także po upływie terminu ważności zaświadczenia. W przypadku kiedy pracownik był niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni niezbędne są dodatkowe badania kontrolne potwierdzające zdolność do pracy na konkretnym stanowisku. Każdorazowo pracownik otrzymuje od pracodawcy skierowanie na badania. Czy można otrzymać zaświadczenie o zdolności do pracy bez skierowania?

Zaświadczenia do pracy, na które kieruje pracodawca to zaświadczenia o możliwości podjęcia i kontynuowania pracy na wskazanym stanowisku. Bez skierowania lekarz medycyny pracy może wystawić generalne zaświadczenie o zdolności do pracy. Takie zaświadczenie niekoniecznie będzie respektowane przez pracodawców. Możliwe jest, że pomimo posiadania zaświadczenia pracodawca wystawi skierowanie na badania wstępne lub okresowe.

Zobacz również:  Poradnik dla początkujących - Jak wybrać wyciskarkę wolnoobrotową?

Zaświadczenie o zdolności do pracy – cena

W przypadku badań medycyny pracy, na które kieruje pracownika pracodawca koszty badania zwykle pokrywa pracodawca. Chcąc bez skierowania otrzymać zaświadczenie o zdolności do pracy – cena może różnić się w zależności od zakresu niezbędnych badań. Kiedy badania wynikają z inicjatywy pracownika – to on pokrywa koszty

Badania wstępne dotyczą osób przyjmowanych do pracy. Po upływie terminu ważności zaświadczenia o zdolności do pracy konieczne są badania okresowe. Ich częstotliwość zależy od stanowiska, obowiązków i stanu zdrowia pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest pilnowanie, aby każdy pracownik posiadał ważne badania okresowe. Z kolei, obowiązkiem pracowników jest poddanie się badaniom i przestrzeganie zaleceń lekarskich. Warto pamiętać, że pracownik ma prawo wykonywać badania okresowe w godzinach pracy. Co więcej, za ten czas przysługuje mu wynagrodzenie. Jeśli badanie wymaga dojazdu do innej miejscowości, koszt zwracany jest pracownikom zgodnie z zasadami rozliczeń za podróże służbowe.

Pozytywne przejście badań pozwala lekarzowi medycyny pracy wystawić zaświadczenie o zdolności do pracy. W toku niezbędnych badań lekarz potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wskazanym stanowisku lub też stwierdza występowanie przeciwwskazań. Tylko zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań umożliwia podjęcie i kontynuowanie pracy zawodowej przez pracownika.

Powiązane treści