24 lutego 2023

Inwestowanie w akcje czy w fundusze – na czym polega różnica?

Inwestor zainteresowany akcjami spółek publicznych ma do wyboru dwie strategie. Pierwszą jest kupno akcji konkretnych spółek, drugą – zainwestowanie w akcyjne fundusze inwestycyjne.

Pierwsza z tych strategii jest bardziej ryzykowna i zalecana osobom dobrze znającym rynek kapitałowy, ekonomię i mającym dość czasu, aby nieustannie śledzić sytuację na giełdach. Ta druga jest idealna dla osób zdecydowanych na inwestowanie w akcje, ale borykającymi się z wieloma ograniczeniami, choćby z brakiem czasu. Samodzielne inwestowanie w akcje to konieczność nieustannego czytania i analizowania raportów nie tylko spółek, których akcje kupiliśmy, ale także ich bezpośrednich konkurentów. To konieczność analizowania raportów okresowych, śledzenia sytuacji finansowej „naszych spółek”, uczestniczenia w webinariach często organizowanych przez wiele spółek. Wreszcie samodzielne inwestowanie w akcje oznacza konieczność analizowania sytuacji gospodarczej i rynkowej, a nawet konieczność śledzenia trendów cywilizacyjnych, bo w szybko zmieniającym się świecie mają one ogromny wpływ na ceny akcji.

Fundusze akcyjne – w rękach profesjonalistów

Tego całego balastu pozbywamy się inwestując w fundusze akcyjne, bo wszystkie te obowiązki spadają na zarządzających. Oczywiście, nie oznacza to stosowania strategii „kup i zapomnij”, bo również kupno jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych nakłada na nas pewne zobowiązania, ale jednak nieporównywalnie mniejsze niż konieczność praktycznie codziennego śledzenia sytuacji rynkowej.

Zobacz również:  Obligacje – co to takiego, czym się wyróżniają?

Dodatkową zaletą funduszy akcyjnych jest to, że powierzamy zarządzanie naszymi oszczędnościami ludziom dobrze wykształconym, dysponującym dużym doświadczeniem oraz przygotowanym do swojej roli. Warto również zauważyć, że mają oni dostęp do większej ilości informacji niż w praktyce jest w stanie zdobyć inwestor indywidualny. Przykładem mogą być fundusze akcyjne Caspar TFI, których zarządzający każdego roku odbywają około pięćset spotkań bądź telekonferencji z członkami zarządów różnych spółek na całym świecie. Taka sytuacja w przypadku indywidualnego inwestora jest zwyczajnie niemożliwa.

Fundusze akcyjne – świat stoi otworem

Dodatkową zaletą inwestowania w fundusze akcyjne, ale nie najmniej ważną, jest „naturalna” dywersyfikacja. Fundusze akcyjne inwestują nasze pieniądze w wiele spółek, co powoduje, że niejako „rozpraszają” ryzyko. Gdy sami inwestujemy w akcje spółki, to musimy pamiętać, że ponosimy z tego tytułu spore ryzyko, w tym także ryzyko utraty całego kapitału na skutek bankructwa konkretnej spółki, której akcje kupiliśmy.

Zaletą funduszy akcyjnych jest również możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Oczywiście, również inwestor indywidualny może kupić akcje spółki amerykańskiej, tureckiej bądź chińskiej, ale oznacza to, że wszystkie wspomniane wyżej obowiązki znacząco się zwielokrotniają, bo obejmują już nie tylko jeden rynek (na przykład polski), ale rynek globalny.

Zobacz również:  Na czym polega spekulacja na akcjach?

Zastrzeżenia prawne
Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Powyższy komentarz zawiera dane, które służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Powyższa treść jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie UE nr 596/2014) oraz rekomendacji czy porady inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Caspar AM informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Nasz partner radzi.

Powiązane treści